1 tammikuun, 2022

postmodernismin kehitys ja vaikutus

Sisällysluettelo

Johdanto

1. Filosofinen lähestymistapa postmodernismiin
1.1. Modernismi
1.2 modernismin ja modernismin ongelmat
1.3 modernismi-Postmodernismi-Keskustelu

2. Postmodernismi ja politiikan ymmärrys
2.1. Michel Foucault
2,2 Dekonstruktio
2,3. Implications for Political Science
2.4. Kriittinen Postmodernismi

johtopäätös

bibliografia

Johdanto

harva kiistää elävänsä suurten muutosprosessien aikaa. Vuosisatojen, ellei jopa vuosituhansien ajan ihmisyhteiskunnan muutokset olivat tapahtuneet hitaasti, eivätkä ne yleensä vaikuttaneet merkittävästi kansan enemmistön elämään. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sodalla, vedolla tai muulla katastrofilla olisi ollut tuhoisia seurauksia, ja juuri tavalliset ihmiset kärsivät eniten, jos sellainen tapahtui. Elämän johtaminen pysyi kuitenkin ennallaan ja jatkui kuten ennenkin. Tieteellisiä keksintöjä tehtiin harvoin, ja jos ne tapahtuivat, niistä hyötyi vain pieni etuoikeutettu osa yhteiskuntaa. Se, mikä vaikutti useimpien ihmisten elämään, tapahtui vähitellen, mikä teki sen sekä mahdolliseksi että helpoksi sopeutua. Voitaisiin jopa väittää, että koska näillä vaikutuksilla ei ollut vaikutusta ihmisen elinaikana, vaan ne kehittyivät sukupolvien kuluessa, ihmiset eivät tunnistaneet niitä lainkaan muutoksiksi.

tämä on muuttunut perusteellisesti globalisaation aikakaudella. Vaikka maailmassa ei ole enää montaa paikkaa ilman internetyhteyttä, globalisaation voimat ovat jo muokanneet satojen miljoonien ihmisten taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista elämää. Suurin osa heistä ei ehkä pysty selkeästi tunnistamaan näitä muutoksia, mutta he kaikki olisivat yhtä mieltä siitä, että heidän elämässään tapahtuu jotain. Tästä kumpuava tunne on epävarmuutta; on sekä suurempia mahdollisuuksia että suurempia riskejä.

edellinen aikakausi oli jo todistanut teollistumisen aikaansaamaa muutosta ja se herätti jyrkkiä reaktioita. Teollistuminen ei ainoastaan muuttanut ihmisten elämää, se muutti myös sodankäynnin luonnetta ja 1900-luvulla oli kestettävä seuraukset. Teknologia toi monia parannuksia, mutta ihmiset alkavat ymmärtää, että kaikessa on kääntöpuolensa. Hieman dialektisessa mielessä emme voi ottaa jonkin etuja ja samalla toivoa välttävämme seuraamuksia.

nykymaailma ei ole vain pienentynyt, vaan se osoittautuu myös paljon monimutkaisemmaksi ja moninaisemmaksi kuin kukaan filosofi olisi voinut kuvitellakaan. Postmodernismi voidaan käsittää liikkeeksi, joka kohdistuu sekä monimuotoisuuteen että kompleksisuuteen, mutta se ei välttämättä tarjoa tyydyttävää vastausta. Sen sijaan sen yksinkertainen mutta kuitenkin voimakas sanoma saattaa olla, että voimme vain hyväksyä todellisen tilan.

tämä paperi pyrkii hahmottelemaan postmodernismin kehitystä reaktiona nykyaikaan, ja analysoimaan joitakin tämän reaktion aiheuttamia seurauksia.

filosofinen lähestymistapa postmodernismiin

terminä postmodernismi viittaa käsitteelliseen viitekehykseen, joka liittyy tavalla tai toisella modernismiin. Se merkitsee suuntautumista modernismin ulkopuolelle eikä sitä vastaan. Se, mitä voidaan odottaa postmodernismia analysoitaessa, ei siis ole täydellistä modernismin hylkäämistä eikä täyttä hyväksyntää. Sen sijaan voimme löytää sekä parannuksia että muutoksia, jotka perustuisivat tiettyihin modernismin näkökohtiin, joiden katsotaan antavan ei-tai riittämättömiä vastauksia inhimilliseen kehitykseen. Looginen lähtökohta postmodernismin arvioinnille on siis lyhyt analyysi joistakin modernismin tärkeistä piirteistä.

1.1. Modernismi

modernismi on yksinkertaisesti nykyhetken tila laajimmassa merkityksessään. Se ei saa rajoittua nykyiseen aikakäsitykseen, eikä sen, mitä tällä hetkellä tapahtuu, tarvitse välttämättä olla nykyaikaista. Nykyaika kuitenkin korostaa nykyhetkeen keskittymistä. Tässä mielessä modernismia voidaan pitää nykyfilosofiana. Päinvastoin, ihminen voi suosia menneisyyden ideoita tai menetelmiä ja omaksua siten perinteisen lähestymistavan. Toiset saattavat heittäytyä teoretisoimaan tulevaisuutta ja kehitellä utopistisia käsityksiä. Tästä seuraa, että se, mikä nyt on nykyaikaista, on ollut utopistista aiemmin ja tulee olemaan perinteistä tulevaisuudessa. Vaikka tätä yksinkertaista totuutta ei voi kieltää, modernismi on paljon monimutkaisempi. Se on orientaatio, joka käsittää ja vaikuttaa kaikkiin inhimillisen toiminnan osa-alueisiin. Näin ollen, vaikka kautta historian oli olemassa moderneja aineksia, nykyaikaisuuden aikakausi saattoi alkaa vasta sen jälkeen, kun oli tapahtunut ratkaisevia kehityskulkuja, joilla oli yleismaailmallisia vaikutuksia ja jotka kykenivät muuttamaan ihmisen mielentilan, koko lähestymistapa ikuiseen kysymykseen siitä, mikä on ihmisen olemassaolon syy ja tarkoitus.

kuten kaikkien suurten filosofisten muutosprosessien kohdalla, on mahdotonta määritellä tarkasti nykyaikaisuuden aikakauden alkua. On kuitenkin mahdollista tuoda esiin muutamia erityisiä kehityskulkuja, joita voidaan pitää olennaisina nykyaikaan siirtymisen kannalta.

1300-luvun ja 1500-luvun välinen ajanjakso todisti klassisen kreikkalaisen ja roomalaisen filosofian ideoiden ”uudelleensyntymisen” (renessanssin) siitä, mitkä ovat ihmiskunnan todelliset ominaisuudet. Humanismi korostaa ihmisen ihmisarvoa ja perustuu moraalisiin arvoihin, kuten väkivallattomuuteen, suvaitsevaisuuteen ja omantunnonvapauteen. Machiavelli kyseenalaisti moraalin ja sen taustalla olevan oletuksen, että ihmiset ovat pohjimmiltaan jaloja olentoja, ja väitti, että koska ihmiset eivät ole hyviä eivätkä huonoja, yhteiskunta tulisi rakentaa hyödyllisyysnäkökohtien eikä moraalisten näkökohtien varaan. Näin ollen filosofien tulisi keskittyä siihen, millaisia ihmiset todellisuudessa ovat, eikä teoreettiseen määräämiseen siitä, millaisia heidän pitäisi olla.

näiden filosofisten kehityskulkujen rinnalla tapahtui tieteellisten löytöjen ja keksintöjen aalto, joka ravisteli vallitsevaa maailmankuvaa perustuksiltaan. Kaksi merkittävintä panosta ”tieteelliseen vallankumoukseen” tulivat Kopernikukselta ja Galileilta. Vaikka edellinen havainto, että Maa kiertää Auringon pohjimmiltaan haastoi katolisen kirkon jälkimmäinen tarjosi perusteet tieteen mekaniikka.

1700-luku oli ”valistuksen”, järjen ja rationaalisuuden välttämättömyyttä korostaneen älyllisen vapautumisen filosofisen prosessin aikaa. Ihmisten pitäisi vapautua tietämättömyyden kahleista ja yrittää saada ymmärrystä tai valaistumista järjen avulla. Tämän vastakohtana empirismi esittää, että tieto tulisi pikemminkin hankkia kokemuksen kautta. Tämä uskomus loi perustan tieteelliselle menetelmälle ja sen perusperiaatteelle, jonka mukaan jokaista teoriaa oli testattava olemassa olevasta eli reaalimaailmasta saatuja havaintoja vastaan. Empiristisen viitekehyksen tiukka tulkinta johti positivismin kehittymiseen, joka tuli tunnetuksi ”tieteen ideologiana”, koska se vaati tieteellisen menetelmän tinkimätöntä soveltamista ja päätteli, että vain aito tieto olisi todellista tietoa; ts. teoria piti vahvistaa positiivisesti, ennen kuin se voitiin hyväksyä. Näin tie nykyaikaiseen tieteeseen päällystettiin. Toisaalta empirismi ja positivismi ja toisaalta rationalismi tarjosivat modernismille älylliset puitteet. Vaikka kaksi edellistä virrat suuresti myötävaikuttivat nopeaan kehitykseen luonnontieteiden vuonna 19 th century ja olivat 20 th century pidetään yhtä tärkeänä tehdä Yhteiskuntatieteet ”tieteellinen”, jälkimmäinen vaikutti pääasiassa filosofinen etenemistä. Mielenkiintoista on, että empirismi ja positivismi ovat löytäneet seuraajansa pääasiassa anglosaksisessa maailmassa, kun taas rationalismi vallitsi Manner – Euroopassa.

niiden erilaisten ja moninaisten virtojen valossa, jotka muodostavat modernismin, onko mahdollista arvioida käsitettä, kuten ”modernismin projekti”? Niin on. Huolimatta siitä, että modernismista nousee esiin hyvin monenlaisia ajatuksia, ideologioita ja teorioita, voidaan tunnistaa yhteinen teema: usko siihen, että ihmiskunta kykenee rakentavasti osallistumaan oman kohtalonsa muokkaamiseen. Tämän uskomuksen seuraus on, että ihmiset todennäköisemmin yrittävät parantaa tai muulla tavoin vaikuttaa nykyiseen elämäänsä sen sijaan, että he hyväksyisivät kurjuuden ja epätoivon paremman elämän toivossa taivaassa. Tästä johtuvasta dynamiikasta tuli merkittävä piirre modernismin aikakaudella.

1.2 modernismin ja modernismin ongelmat

modernismin aikakaudesta tuli kaikenkattava muutosprosessi sekä filosofisten että tieteellisten saavutusten yhtenäisyyden vuoksi. Näin tämä prosessi tunkeutui kaikkiin ihmisen sosiaalisen elämän osa-alueisiin ja teki kääntymisen mahdottomaksi. Muutoksen suuruus ja nopeus aiheuttivat monenlaisia reaktioita hylkäämisestä pettymykseen. Useimmat näistä reaktioista voivat liittyä yhteen tai useampaan tiettyyn kehitykseen nykyaikana. ”Valistusajan” rationaalisuus ja järki johtivat romanttisen liikkeen muodostumiseen 1800-luvun alussa. Koska rationaalisuus ja järki koettiin kylmäksi ja steriiliksi, painotettiin inhimillisiä tunteita ja pyrkimystä lämpöön ja harmoniaan.

nopeasti kiihtyvä teollistumisprosessi ja kaikki siihen liittyvät rumat ilmiöt, kuten köyhtyminen ja riisto, saivat aikaan masentavia, joskus vihamielisiä ja väkivaltaisia reaktioita. Joistakin modernismin keskeisistä teemoista luopumista edustaa Nietzschen kehittämä nihilismin filosofia. Nietzsche väitti, ettei ole olemassa mitään universaalia tai objektiivista totuutta ja että historia on vain toistuvien kuvioiden kierre, jossa ei ole edistystä eikä loppua. Koska Jumalaa ei ollut olemassa, ihmisten on turvauduttava itseensä ja tämän käsityksen mahdollisuus on melko pessimistinen.

lisääntyvä koneellistuminen ja teknologinen kehitys ylipäätään synnytti teorian, jonka mukaan teknologia uhkaa ihmiskunnan tulevaisuutta.

lisäksi 1900-luvun alkupuoliskolla puhkesi kaksi tuhoisaa maailmansotaa, jotka tekivät jatkuvasta uskosta rationaalisuuteen tai järkeen vaikeaa ellei mahdotonta. Molemmat empirismi – positivismin ja rationalismin perinteen teoriat pyrkivät sovittamaan ihmisen käyttäytymisen ilmeisen irrationaalisuuden sisällyttämällä siihen monitieteisiä menetelmiä ja ajatuksia, kuten psykoanalyysin. Toisen maailmansodan päätyttyä maailma monipuolistui. Sodanjälkeisen maailmanjärjestyksen keskukselle oli ominaista kaksi vastakkaista ideologiaa, mutta reuna – alueilla syntyi uusia kansallisvaltioita, joista useimmilla oli vahvat Vanhat kulttuuriperinteet, joilla oli myös kauaskantoisia vaikutuksia. Kävi ilmeiseksi, että nykyaikaiset teoriat olivat kykenemättömiä tarjoamaan riittäviä ja tyydyttäviä vastauksia näihin kehityskulkuihin huolimatta siitä, että ne olivat myös epäonnistuneet kehittämään teoriaa, jolla on yleismaailmallinen sovellettavuus.

lopullinen ja ratkaiseva isku tieteen objektiivisuuden käsitteelle tuli Thomas Kuhnin tieteellisen teorian rakentamisen prosessien analysoinnilla. Hänen mukaansa teoria kehittyy tiettyjen kaavojen mukaan, jotka lähtevät pikemminkin sosiaalisesta ympäristöstä kuin tieteellisen menetelmän periaatteista. Suurin osa tiedeyhteisöstä pyrkii yleensä pitäytymään tuolloin vallalla olleessa vallitsevassa paradigmassa, mikä vähentää sekä pyrkimystä dominoivan paradigman kriittiseen analyysiin että uusien teorioiden menestymismahdollisuuksia. On kuitenkin mahdollista, että kriisi voi syntyä, koska vallitseva paradigma on joutunut haasteiden ja tarkistusten kohteeksi. Kriisivaihetta leimaavat hyvin erilaiset mielipiteet ja keskustelut, mutta lopulta syntyy uusi hallitseva paradigma.

modernististen teorioiden epäonnistuminen on aiheuttanut tällaisen kriisin ja postmodernismi on yksi reaktioista, vaikka siitä ei ole vielä tullut uutta vallitsevaa paradigmaa.

Johari 2006, s. 90-92.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.