januari 1, 2022

Development and Impact of Postmodernism

inhoudsopgave

Inleiding

1. A Philosophical Approach to Postmodernism
1.1. Modernisme
1.2 problemen met moderniteit en modernisme
1.3 het modernisme-Postmodernisme debat

2. Postmodernism and the Understanding of Politics
2.1. Michel Foucault
2.2 Deconstructie
2.3. Implicaties voor de Politieke Wetenschappen 2.4. Kritisch Postmodernisme

conclusie

Bibliografie

Inleiding

weinig mensen zouden ontkennen dat ze leven in een tijdperk van grote transformatieprocessen. Eeuwenlang, zo niet millennia lang, hadden de veranderingen in de menselijke samenleving zich langzaam voltrokken en hadden ze meestal geen significante invloed op het leven van de meerderheid van de mensen. Dat wil niet zeggen dat de gebeurtenis van een oorlog, een tocht of een andere catastrofe geen verwoestende gevolgen had en dat het inderdaad vooral de gewone mensen waren die het meest te lijden hadden als zo ‘ n gebeurtenis plaatsvond. Het leiden van het leven bleef echter onaangetast en ging door zoals het voorheen was. Wetenschappelijke uitvindingen werden zelden gedaan en als ze gebeuren was het slechts een klein bevoorrecht deel van de samenleving profiteren van hen. Wat het leven van de meeste mensen beïnvloedde gebeurde geleidelijk, waardoor het zowel mogelijk als gemakkelijk aan te passen. Men zou zelfs kunnen stellen dat omdat deze invloeden geen invloed hadden tijdens iemands leven, maar zich over generaties ontwikkelden, mensen er niet in slaagden om ze als veranderingen te herkennen.

Dit is ingrijpend veranderd in het tijdperk van de globalisering. Hoewel er niet veel plaatsen over zijn in de wereld zonder toegang tot het Internet, hebben de krachten van de globalisering al het economische, sociale en culturele leven van honderden miljoenen mensen gevormd. De meerderheid van hen is misschien niet in staat om deze veranderingen duidelijk te identificeren, maar ze zullen het er allemaal over eens zijn dat er iets in hun leven gebeurt. Het gevoel dat hieruit voortkomt is er een van onzekerheid; er zijn zowel grotere kansen als grotere risico ‘ s.

het vorige tijdperk was al getuige van de transformatie die de industrialisatie teweegbracht en leidde tot scherpe reacties. Industrialisatie veranderde niet alleen het leven van mensen het veranderde ook het karakter van oorlogvoering en de 20e eeuw moest de gevolgen ondergaan. Technologie bracht veel verbeteringen, maar mensen beginnen te beseffen dat er een keerzijde aan alles. In een enigszins dialectische zin kunnen we niet de voordelen van iets nemen terwijl we tegelijkertijd hopen de vertakkingen te vermijden.

de wereld van vandaag is niet alleen kleiner geworden, maar blijkt ook veel complexer en divers te zijn dan een filosoof zich ooit had kunnen voorstellen. Postmodernisme kan worden opgevat als een beweging gericht op zowel diversiteit als complexiteit, maar het kan geen bevredigend antwoord bieden. In plaats daarvan, zijn eenvoudige maar toch krachtige boodschap kan zijn dat alles wat we kunnen doen is de werkelijke toestand te accepteren.

in dit artikel wordt getracht de ontwikkeling van het postmodernisme als reactie op de moderniteit in kaart te brengen en enkele implicaties van deze reactie te analyseren.

een filosofische benadering van het postmodernisme

zoals de term postmodernisme suggereert is het een conceptueel kader dat op de een of andere manier verband houdt met het modernisme. Het impliceert op oriëntatie voorbij het modernisme eerder dan tegen het. Wat kan worden verwacht bij het analyseren van het postmodernisme is daarom noch een volledige afwijzing, noch een volledige goedkeuring van het modernisme. In plaats daarvan kunnen we zowel verbeteringen als modificaties vinden die gebaseerd zouden zijn op bepaalde aspecten van het modernisme, geïdentificeerd als het geven van geen of onvoldoende antwoorden op de menselijke ontwikkeling. Een logisch uitgangspunt in een poging om het postmodernisme te beoordelen is daarom een korte analyse van enkele belangrijke kenmerken van het modernisme.

1.1. Modernisme

moderniteit is, eenvoudig gezegd, de toestand van het heden in de breedste zin van het woord. Het mag niet beperkt blijven tot een huidige perceptie van tijd en wat er op dit moment gebeurt hoeft niet noodzakelijk modern te zijn. De moderniteit benadrukt echter een focus op het heden. In die zin kan het modernisme gezien worden als de filosofie van het heden. In tegenstelling tot dit, kan men de voorkeur geven aan ideeën of methoden uit het verleden en dus kiezen voor een traditionele benadering. Anderen kunnen zich laten verleiden tot theoretiseren over de toekomst en utopische concepten ontwikkelen. Hieruit volgt dat alles wat nu modern is eerder utopisch was geweest en in de toekomst traditioneel zal zijn. Hoewel deze eenvoudige waarheid niet kan worden ontkend is het modernisme veel complexer. Het is een oriëntatie die alle aspecten van de menselijke activiteit omarmt en beïnvloedt. Terwijl er dus door de geschiedenis heen moderne elementen waren, kon het tijdperk van de moderniteit pas beginnen nadat beslissende ontwikkelingen met universele implicaties plaatsvonden, en die in staat waren de menselijke gemoedstoestand te transformeren, de gehele benadering van de eeuwige vraag wat de reden en het doel van het menselijk bestaan is.

zoals met alle grote filosofische transformatieprocessen is het onmogelijk om het begin van het tijdperk van de moderniteit precies te bepalen. Het is echter mogelijk om enkele onderscheidende ontwikkelingen te belichten die essentieel kunnen worden geacht voor de transformatie naar moderniteit.De periode tussen de 14e en 16de eeuw was getuige van de” wedergeboorte ” (Renaissance) van ideeën uit de klassieke Griekse en Romeinse filosofie over de vraag wat de ware kenmerken van de mensheid zijn. Het humanisme benadrukt de waardigheid van de mens en is gebaseerd op morele waarden zoals geweldloosheid, tolerantie en gewetensvrijheid. De focus op moraliteit met zijn onderliggende aanname dat mensen in wezen nobele wezens zijn werd uitgedaagd door Machiavelli, die stelde dat omdat mensen noch goed noch slecht zijn de samenleving moet worden gebouwd op nutsoverwegingen in plaats van morele overwegingen. Daarom moeten filosofen zich concentreren op hoe mensen eigenlijk zijn en niet op theoretisch voorschrift hoe ze zouden moeten zijn.Parallel aan deze filosofische ontwikkelingen vond een golf van wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen plaats die het heersende wereldbeeld in zijn fundamenten deed schudden. Twee van de belangrijkste bijdragen aan de “Wetenschappelijke Revolutie” kwamen van Copernicus en Galilei. Terwijl de eerste ontdekking dat de aarde draaide rond de zon fundamenteel uitgedaagd de Katholieke Kerk de laatste verschafte de fundamenten voor de wetenschap van de mechanica.De 18e eeuw was de tijd van” verlichting”, een filosofisch proces van intellectuele emancipatie dat de noodzaak van rede en rationaliteit benadrukte. Mensen moeten zich bevrijden van de ketenen van onwetendheid en proberen inzicht of verlichting te verkrijgen door de toepassing van de rede. In tegenstelling tot dit, empirisme stelt dat kennis moet worden verkregen door ervaring. Dit geloof vormde de basis voor de wetenschappelijke methode en het fundamentele principe dat elke theorie moest worden getoetst aan waarnemingen uit de bestaande, dat wil zeggen de reële, wereld. Een strikte interpretatie van het empiristische kader leidde tot de ontwikkeling van positivisme dat bekend kwam te staan als de “ideologie van de wetenschap” omdat het een compromisloze toepassing van de wetenschappelijke methode vroeg en concludeerde dat alleen authentieke kennis ware kennis zou zijn; d.w.z. een theorie moest positief bevestigd worden voordat ze geaccepteerd kon worden. Zo werd de weg naar de moderne wetenschap geplaveid. Empirisme en positivisme aan de ene kant en rationalisme aan de andere kant verschaften het intellectuele kader voor het modernisme. Terwijl de eerste twee stromen sterk bijdroegen aan de snelle ontwikkelingen in de natuurwetenschappen in de 19e eeuw en in de 20e eeuw als even belangrijk werden beschouwd om sociale wetenschappen “wetenschappelijk” te maken, beïnvloedde de laatste voornamelijk de filosofische vooruitgang. Interessant is dat empirisme en positivisme hun volgelingen voornamelijk hebben gevonden in de Angelsaksische wereld, terwijl het rationalisme heerste in continentaal Europa.

in het licht van de verschillende en uiteenlopende stromingen die het modernisme vormen, is het mogelijk een concept als het “project van de moderniteit”te beoordelen? Inderdaad, dat is het. Ondanks de grote verscheidenheid aan ideeën, ideologieën en theorieën die uit het modernisme naar voren komen, kan een gemeenschappelijk thema worden geïdentificeerd: het geloof dat de mensheid in staat is constructief deel te nemen aan het proces van het vormgeven van haar eigen lot. Het gevolg van dit geloof is dat mensen eerder zullen proberen hun huidige leven te verbeteren of op een andere manier te beïnvloeden dan ellende en wanhoop te accepteren in de hoop op een beter leven in de hemel. De dynamiek die hieruit voortkwam werd een belangrijk kenmerk van het tijdperk van de moderniteit.

1.2 problemen met de moderniteit en het modernisme

het tijdperk van de moderniteit werd een allesomvattend transformatieproces vanwege de eenheid van zowel filosofische als wetenschappelijke prestaties. Dus, dit proces inbreuk gemaakt op alle aspecten van het menselijk sociale leven maken van een omkering onmogelijk. De omvang en snelheid van de transformatie leidde tot een grote verscheidenheid aan reacties, variërend van afwijzing tot desillusie. De meeste van deze reacties kunnen worden gerelateerd aan een of meerdere specifieke ontwikkelingen tijdens de moderniteit. Rationaliteit en rede van de” verlichting ” periode leidde tot de vorming van de romantische beweging aan het begin van de 19e eeuw. Omdat rationaliteit en rede als koud en steriel werden ervaren, werd de nadruk gelegd op menselijke emoties en een verlangen naar warmte en harmonie.

het snel versnellende proces van industrialisatie en al zijn lelijke bijbehorende verschijnselen, zoals verarming en uitbuiting, leidde tot afkeurende, soms vijandige en gewelddadige reacties. Een volledige verzaking van enkele kernthema ‘ s van het modernisme wordt vertegenwoordigd in de filosofie van het nihilisme ontwikkeld door Nietzsche. Nietzsche beweerde dat er niet zoiets bestaat als een universele of objectieve waarheid en dat de geschiedenis slechts een cyclus van terugkerende patronen is zonder vooruitgang of een einde. Omdat God niet bestond zullen mensen op zichzelf moeten vertrouwen en het vooruitzicht van dit idee is nogal pessimistisch.

de toenemende mechanisatie en technologische vooruitgang in het algemeen leidde tot een theorie die stelde dat de toekomst van de mensheid wordt bedreigd door technologie.

bovendien was de eerste helft van de 20e eeuw getuige van het uitbreken van twee verwoestende wereldoorlogen die een blijvend geloof in rationaliteit of rede moeilijk, zo niet onmogelijk maakten. Beide theorieën in de traditie van empirisme – positivisme en rationalisme probeerden de voor de hand liggende irrationaliteit van menselijk gedrag te accommoderen door interdisciplinaire methoden en ideeën zoals de psychoanalyse te integreren. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de wereld meer en meer gediversifieerd. Het centrum van de naoorlogse wereldorde werd gekenmerkt door twee antagonistische ideologieën, maar aan de periferie had de opkomst van nieuwe natiestaten waarvan de meeste met sterke oude culturele tradities verstrekkende gevolgen. Het werd duidelijk dat moderne theorieën niet in staat waren om voldoende en bevredigende antwoorden te geven op deze ontwikkelingen, ondanks het feit dat ze er ook niet in geslaagd waren om een theorie met universele toepasbaarheid te ontwikkelen.De definitieve en beslissende slag voor het begrip objectiviteit in de wetenschap kwam met een analyse van de processen van wetenschappelijke theorie – bouwen door Thomas Kuhn. Volgens hem wordt een theorie ontwikkeld volgens bepaalde patronen die eerder voortkomen uit de sociale omgeving dan uit de principes van de wetenschappelijke methode. De meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap zal meestal de neiging hebben zich te houden aan het dominante paradigma dat op dat moment overheerst, waardoor zowel het streven naar een kritische analyse van het dominante paradigma als het vooruitzicht op succes voor nieuwe theorieën wordt verminderd. Er bestaat echter de mogelijkheid van een crisis die zich zou kunnen voordoen omdat het dominante paradigma wordt aangevochten en herzien. De crisisfase wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan meningen en debatten, maar uiteindelijk zal er een nieuw dominant paradigma ontstaan.

het falen van modernistische theorieën heeft een dergelijke crisis veroorzaakt en het postmodernisme is een van de reacties, hoewel het nog niet het nieuwe dominante paradigma is geworden.

Johari 2006, pp.90-92.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.