január 1, 2022

a posztmodernizmus fejlődése és hatása

Tartalomjegyzék

Bevezetés

1. A posztmodernizmus filozófiai megközelítése
1.1. Modernizmus
1.2 A modernitás és a modernizmus problémái
1.3 a modernizmus – posztmodernizmus Vita

2. Posztmodernizmus és a politika megértése
2.1. Michel Foucault
2.2 Dekonstrukció
2.3. Következmények a politikatudományra
2.4. Kritikai posztmodernizmus

következtetés

bibliográfia

Bevezetés

kevesen tagadnák, hogy a nagy transzformációs folyamatok korában élnek. Évszázadokon, ha nem évezredeken keresztül az emberi társadalomban bekövetkezett változások lassan zajlottak le, és általában nem befolyásolták jelentősen az emberek többségének életét. Ez nem azt jelenti, hogy egy háború, huzat vagy más katasztrófa eseményének nem voltak pusztító következményei, sőt, főleg a hétköznapi emberek szenvedtek a legtöbbet, ha egy ilyen esemény bekövetkezett. Az élet vezetése azonban változatlan maradt, és folytatódott, mint korábban. Tudományos találmányokat ritkán hoztak létre, és ha mégis megtörténtek, akkor a társadalomnak csak egy kis kiváltságos része profitált belőlük. Bármi is befolyásolta a legtöbb ember életét, fokozatosan történt, lehetővé téve mind a könnyű alkalmazkodást. Még azt is lehet állítani, hogy mivel ezek a hatások nem voltak hatással az ember élettartama alatt, hanem generációk során fejlődtek ki, az emberek egyáltalán nem ismerték fel őket változásként.

ez alapvetően megváltozott a globalizáció korában. Bár nem sok hely maradt a világon Internet-hozzáférés nélkül, a globalizáció erői már több száz millió ember gazdasági, társadalmi és kulturális életét alakították. Lehet, hogy többségük nem tudja egyértelműen azonosítani ezeket a változásokat, de mindannyian egyetértenek abban, hogy valami történik az életükben. Az ebből kialakuló érzés bizonytalanság; mind nagyobb lehetőségek, mind nagyobb kockázatok vannak.

az előző korszak már tanúja volt az iparosodás által előidézett átalakulásnak, amely éles reakciókat váltott ki. Az iparosítás nemcsak az emberek életét változtatta meg, hanem a hadviselés jellegét is megváltoztatta, és a 20.századnak el kellett viselnie a következményeket. A technológia számos fejlesztést hozott, de az emberek kezdik felismerni, hogy mindennek van egy oldala. Kissé dialektikus értelemben nem vehetjük igénybe valaminek az előnyeit, ugyanakkor remélhetjük, hogy elkerüljük a következményeket.

a mai világ nemcsak kisebb lett, hanem sokkal összetettebb és változatosabb is, mint azt bármely filozófus el tudta volna képzelni. A posztmodernizmus felfogható olyan mozgalomként, amely mind a sokféleségre, mind a komplexitásra irányul, de nem biztos, hogy kielégítő választ ad. Helyette, egyszerű, de mégis erőteljes üzenete az lehet, hogy csak annyit tehetünk, hogy elfogadjuk a tényleges állapotot.

ez a cikk megkísérli felvázolni a posztmodernizmus fejlődését, mint a modernitásra adott reakciót, és elemezni néhány következményét ennek a reakciónak.

a posztmodernizmus filozófiai megközelítése

mivel a posztmodernizmus kifejezés azt sugallja, hogy ez egy fogalmi keret, amely ilyen vagy olyan módon kapcsolódik a modernizmushoz. Ez inkább a modernizmuson túli orientációra utal, mintsem ellene. A posztmodernizmus elemzésekor tehát nem várható el sem a modernizmus teljes elutasítása, sem teljes jóváhagyása. Ehelyett olyan fejlesztéseket és módosításokat találhatunk, amelyek a modernizmus bizonyos aspektusain alapulnának, amelyek nem vagy elégtelen válaszokat adnak az emberi fejlődésre. A posztmodernizmus értékelésének logikus kiindulópontja tehát a modernizmus néhány fontos jellemzőjének rövid elemzése.

1.1. A modernizmus

a modernitás egyszerűen szólva a jelen állapota a legtágabb értelmében. Nem szabad az idő jelenlegi felfogására korlátozódnia, és bármi is történik jelenleg, annak nem feltétlenül kell modernnek lennie. A modernitás azonban hangsúlyozza a jelenre való összpontosítást. Ebben az értelemben a modernizmus a jelen filozófiájának tekinthető. Ezzel ellentétben előnyben részesíthetjük a múlt ötleteit vagy módszereit, és így hagyományos megközelítést alkalmazhatunk. Mások belemerülhetnek a jövővel kapcsolatos elméletekbe, és utópisztikus koncepciókat dolgozhatnak ki. Ebből következik, hogy bármi, ami most modern, az korábban utópisztikus volt, és a jövőben is hagyományos lesz. Bár ezt az egyszerű igazságot nem lehet tagadni, a modernizmus sokkal összetettebb. Ez egy olyan orientáció, amely felöleli és befolyásolja az emberi tevékenység minden aspektusát. Így, míg a történelem folyamán voltak modern elemek, a modernitás kora csak akkor kezdődhetett el, ha egyetemes vonatkozású döntő fejlemények történtek, amelyek képesek voltak átalakítani az emberi elme állapotát, az egész megközelítés az örök kérdéshez, hogy mi az emberi létezés oka és célja.

mint minden nagy filozófiai átalakulási folyamatnál, lehetetlen pontosan meghatározni a modernitás korának kezdetét. Kiemelhetünk azonban néhány jellegzetes fejleményt, amelyek elengedhetetlennek tekinthetők a modernitás felé történő átalakuláshoz.

a 14.és 16. század közötti időszak a klasszikus görög és Római filozófia eszméinek “újjászületésének” (reneszánszának) volt tanúja azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mik az emberiség valódi jellemzői. A humanizmus hangsúlyozza az ember méltóságát, és olyan erkölcsi értékeken alapul, mint az erőszakmentesség, a tolerancia és a lelkiismereti szabadság. Machiavelli vitatta az erkölcsre való összpontosítást azzal a feltevéssel, hogy az emberek lényegében nemes lények, aki azzal érvelt, hogy mivel az emberek sem jók, sem rosszak, a társadalmat inkább hasznossági, mint erkölcsi megfontolásokra kell építeni. Következésképpen a filozófusoknak arra kell összpontosítaniuk, hogy az emberek valójában milyenek, és nem arra az elméleti előírásra, hogy milyennek kellene lenniük.

ezekkel a filozófiai fejleményekkel párhuzamosan tudományos felfedezések és találmányok hulláma következett be, amelyek alapjaiban rázták meg az uralkodó világnézetet. A “tudományos forradalom” két legfontosabb hozzájárulása Kopernikusz és Galilei volt. Míg az előbbi felfedezése, miszerint a Föld a Nap körül forog, alapvetően megkérdőjelezte a katolikus egyházat, utóbbi biztosította a mechanika tudományának alapjait.

a 18.század a “megvilágosodás” ideje volt, az intellektuális emancipáció filozófiai folyamata, amely az értelem és a racionalitás szükségességét hangsúlyozta. Az embereknek meg kell szabadulniuk a tudatlanság láncaitól, és meg kell próbálniuk betekintést vagy megvilágosodást szerezni az értelem alkalmazásával. Ezzel szemben az empirizmus azt állítja, hogy a tudást inkább tapasztalat útján kell megszerezni. Ez a meggyőződés adta az alapot a tudományos módszerhez és annak alapelvéhez, hogy minden elméletet a létező, azaz a valós világ megfigyeléseivel kell tesztelni. Az empirista keretrendszer szigorú értelmezése vezetett a pozitivizmus kialakulásához, amely a “tudomány ideológiájaként” vált ismertté, mert a tudományos módszer megalkuvás nélküli alkalmazását szorgalmazta, és arra a következtetésre jutott, hogy csak a hiteles tudás valódi tudás; azaz. egy elméletet pozitívan meg kellett erősíteni, mielőtt elfogadhatták volna. Így a modern tudomány felé vezető út kövezett. Egyrészt az empirizmus és a pozitivizmus, másrészt a racionalizmus szolgáltatta a modernizmus szellemi keretét. Míg az előbbi két áram nagyban hozzájárult a természettudományok gyors fejlődéséhez a 19.században, és a 20. században ugyanolyan fontosnak tartották a társadalomtudományok “tudományossá” tételéhez, ez utóbbi elsősorban a filozófiai haladást befolyásolta. Érdekes módon az empirizmus és a pozitivizmus elsősorban az angolszász világban talált követőkre, míg a kontinentális Európában a racionalizmus érvényesült.

a modernizmust alkotó különböző áramlatok fényében lehetséges-e értékelni egy olyan fogalmat, mint a “modernitás projektje”? Valóban az. A modernizmusból kibontakozó eszmék, ideológiák és elméletek sokfélesége ellenére közös téma azonosítható: az a meggyőződés, hogy az emberiség képes konstruktívan részt venni saját sorsának alakításában. Ennek a hitnek az a következménye, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel próbálnak javítani vagy más módon befolyásolni jelenlegi életüket, ahelyett, hogy elfogadnák a nyomorúságot és a kétségbeesést egy jobb mennyei élet reményében. Az ebből eredő dinamika a modernitás korának fő jellemzőjévé vált.

1.2 A modernitás és a modernizmus problémái

a modernitás kora a filozófiai és tudományos eredmények egységessége miatt mindent átfogó átalakulási folyamattá vált. Így ez a folyamat az emberi társadalmi élet minden aspektusába behatolt, lehetetlenné téve a megfordítást. Az átalakulás nagysága és gyorsasága sokféle reakciót váltott ki, az elutasítástól a kiábrándulásig. Ezeknek a reakcióknak a többsége a modernitás során egy vagy több konkrét fejleményhez kapcsolódhat. A “felvilágosodás” időszak racionalitása és oka a romantikus mozgalom kialakulásához vezetett a 19.század elején. Mivel a racionalitást és az értelmet hidegnek és sterilnek tartották, a hangsúlyt az emberi érzelmekre és a melegségre és harmóniára való törekvésre helyezték.

az iparosítás gyorsan gyorsuló folyamata és annak minden olyan csúnya jelensége, mint az elszegényedés és a kizsákmányolás, rosszalló, néha ellenséges és erőszakos reakciókat váltott ki. A modernizmus néhány alapvető témájáról való teljes lemondást a Nietzsche által kidolgozott nihilizmus filozófiája képviseli. Nietzsche azt állította, hogy nincs olyan, hogy egyetemes vagy objektív igazság, és hogy a történelem csak visszatérő minták ciklusa, amelynek nincs sem előrehaladása, sem vége. Mivel Isten nem létezett, az embereknek magukra kell támaszkodniuk, és ennek a fogalomnak a kilátása meglehetősen pesszimista.

a növekvő gépesítés és általában a technológiai fejlődés olyan elméletet váltott ki, amely azzal érvelt, hogy az emberiség jövőjét fenyegeti a technológia.

ezenkívül a 20.század első felében két pusztító világháború tört ki, amelyek megnehezítették, ha nem is lehetetlenné tették a racionalitásba vagy az értelembe vetett folyamatos hitet. Mindkét elmélet az empirizmus hagyományában-a pozitivizmus és a racionalizmus – megkísérelte befogadni az emberi viselkedés nyilvánvaló irracionalitását olyan interdiszciplináris módszerek és ötletek beépítésével, mint a pszichoanalízis. A második világháború után a világ egyre változatosabbá vált. A háború utáni világrend központját két antagonista ideológia jellemezte, de a periférián új nemzetállamok megjelenése, amelyek többsége erős ősi kulturális hagyományokkal rendelkezik, messzemenő következményekkel is járt. Nyilvánvalóvá vált, hogy a modern elméletek képtelenek voltak elegendő és kielégítő választ adni ezekre a fejleményekre, annak ellenére, hogy nem sikerült egy egyetemes alkalmazhatóságú elméletet kifejleszteniük.

a tudományban az objektivitás fogalmának végső és döntő csapása Thomas Kuhn tudományos elméletépítési folyamatainak elemzése volt. Elmondása szerint egy elméletet bizonyos minták szerint fejlesztenek ki, amelyek inkább a társadalmi környezetből származnak, mint a tudományos módszer elveiből. A tudományos közösség többsége általában hajlamos betartani az akkor uralkodó domináns paradigmát, ezáltal csökkentve mind a domináns paradigma kritikai elemzésére való törekvést, mind az új elméletek sikerének kilátásait. Fennáll azonban a válság lehetősége, amely azért következhet be, mert az uralkodó paradigma megkérdőjelezhetővé és felülvizsgálattá vált. A válságszakaszt sokféle vélemény és vita jellemzi, de végül egy új, domináns paradigma fog kialakulni.

a modernista elméletek kudarca ilyen válságot váltott ki, és a posztmodernizmus a reakciók közé tartozik, bár még nem vált az új domináns paradigmává.

Johari 2006, 90-92.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.